POHŘEBNÍ SLUŽBA KLADNO
NONSTOP LINKA
telefon 312 242 546
mobil 606 607 434
DŮLEŽITÉ RADY
 

Dědické řízení

Dědické řízení zahajuje příslušný soud podle bydliště zemřelého na základě vyrozumění od matričního úřadu o jeho úmrtí.

O výběru pověřeného notáře, který vyřizuje dědické řízení, rozhoduje vždy soud v jehož pravomoci je celé dědické řízení.

Ihned po úmrtí

Při úmrtí doma je nutné zavolat lékaře služby první pomoci, nebo praktického lékaře. Ten následně vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který předáte pracovníkům pohřební služby při převozu. Potom kontaktujte naši pohřební službu ONYX na NONSTOP lince ZDARMA 800 11 18 18 nebo tel. 606 607 434, příp. 312 242 546, která zajistí převoz zemřelého. V případě, že převoz uskuteční jiná pohřební služba, nejste povinni u této pohřební služby sjednat i pohřeb. Tuto službu můžete objednat v klidu po pečlivém uvážení bez ohledu na skutečnost, kdo převoz zesnulého zajistil.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, nebo ústavu sociální péče "List o prohlídce zemřelého" vystaví ošetřující lékař a zařízení Vás o úmrtí vyrozumí. Potom je nejlépe kontaktovat naši pohřební službu a my Vám ochotně poradíme ohledně dalšího postupu.

Jaké doklady jsou třeba pro vyřízení pohřbu?

Pro sjednání pohřbu se s následujícími doklady dostavte prosím do naší sjednávací kanceláře (ul. Čs. Armády 3219, Kladno), nebo nás kontaktujte na NONSTOP lince ZDARMA 800 11 18 18 nebo tel. 606 607 434, příp. 312 242 546.

Tyto doklady jsou potřeba ke sjednání pohřbu:

Pro sjednání pohřbu není třeba „Potvrzení o úmrtí“(List o prohlídce zemřelého). Tento doklad a veškeré další potřebné doklady lze dodat kdykoli po sjednání pohřbu do kanceláře pohřební služby.

Pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb:

Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. 

Nárok na dávku vzniká dnem vypravení pohřbu a jeho úhrady.

Žádá se na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR

Řešení sporu - ADR

Pokud jste s podnikatelem uzavřeli kupní smlouvu či smlouvu o poskytování služeb a podnikatel podle Vašeho názoru smlouvu nedodržel (např. zamítl reklamaci, nedodal zboží či neposkytl službu, nesprávně naúčtoval cenu, apod.) máte od 1. února 2016 možnost podat návrh na mimosoudní řešení Vašeho sporu s podnikatelem.

Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce v roli nezávislého a nestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s podnikatelem oboustranně přijatelnou dohodou (např. dodatečnám uznáním reklamace, dodatečným dodáním zboží či poskytnutí služby, vrácením nesprávně naúčtované částky). Mimosoudní řešení je bezplatné, trvá maximálně 90 dnů, ve složitých případech až 180 dnů, a po tuto dobu neběží promlučecí lhůta. Zatímco podnikatelé se musí povinně zapojit, spotřebitel má právo mimosoudní řešení sporu zahájit, kdykoliv ukončit nebo systém nevyužít a rovnou se obrátit s žalobou na soud. V rámci systému mimosoudního řešení sporů nemá oddělení ADR pravomoc spor rozhodnout, jeho úkolem je vést strany sporu ke smírnému dořešení sporu.

Více informací je k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce.

Sirotčí důchod

Sirotek, je-li nezaopatřeným dítětem, má vždy nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (osvojiteli/pečovateli). Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů (pro nemoc nebo úraz). Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště. Za nezletilého sirotka ji podává jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilý sirotek (dovršením 18. roku věku) podává žádost osobně. 

K žádosti je nutno doložit: 

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje matriční úřad, v jehož obvodu nastalo úmrtí. Úmrtní list bude zaslán objednavateli pohřbu do 1 měsíce.

Vdovský důchod

Žádost o vdovský/vdovecký důchod podává vdova/vdovec na Okresní správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa svého trvalého bydliště. 

K žádosti je nutno předložit:

 
 
© 2023 Pohřební služba Onyx   Vyrobeno v Artanet.cz