Pohřební služba Onyx Kladno

Důležité rady

Na této stránce si dovolíme pomoci Vám v těžké životní situaci nejdůležitějšími radami:

Ihned po úmrtí

Při úmrtí doma je nutné zavolat lékaře služby první pomoci, nebo praktického lékaře. Ten následně vystaví „List o prohlídce mrtvého“ (tzv. ohledací list), který předáte pracovníkům pohřební služby při převozu. Potom kontaktujte naši pohřební službu ONYX na NONSTOP lince ZDARMA 800 11 18 18 nebo tel. 606 607 434, příp. 312 242 546, která zajistí převoz zemřelého. V případě, že převoz uskuteční jiná pohřební služba, nejste povinni u této pohřební služby sjednat i pohřeb. Tuto službu můžete objednat v klidu po pečlivém uvážení bez ohledu na skutečnost, kdo převoz zesnulého zajistil.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče ohledací list vystaví ošetřující lékař a zařízení Vás o úmrtí vyrozumí. Potom je nejlépe kontaktovat naši pohřební službu a my Vám ochotně poradíme ohledně dalšího postupu.

Pro vyřízení pohřbu

Pro sjednání pohřbu se s následujícími doklady dostavte prosím do naší sjednávací kanceláře (ul. Čs. Armády 3219, Kladno), nebo nás kontaktujte na NONSTOP lince ZDARMA 800 11 18 18 nebo tel. 606 607 434, příp. 312 242 546.

Tyto doklady jsou potřeba ke sjednání pohřbu:

 • OP zesnulého (pokud je k dispozici)
 • u zesnulých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů
 • OP objednavatele pohřbu

Pro sjednání pohřbu není třeba „Potvrzení o úmrtí“. Tento doklad a veškeré další potřebné doklady lze dodat kdykoli po sjednání pohřbu do kanceláře pohřební služby.

Šaty pro zesnulého

Zesnulého ustrojíme do šatů, které jste vybrali. Není třeba šaty nosit do nemocnice, či na patologii. Vybrané šaty přineste prosím do sjednávací kanceláře a naše pohřební služba zajistí ustrojení zesnulého.

Pokud šaty není možné z nějakého důvodu zajistit, oblečeme zesnulého do rubáše námi dodaného.

Pohřeb

Ke smutečnímu rozloučení se jako objednavatelé dostavte prosím o 15 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu. Obřadníkem budete vyzváni k výběru hudby (pokud již její výběr nemáte sjednán v rámci objednání pietního aktu) a pokud máte objednaného řečníka, dohodnete se na formě smuteční řeči. S obřadníkem také domluvíte vystavení a následný převoz či likvidaci květinových darů.

Nárok na pracovní volno

Při úmrtí jednoho z manželů, druha (družky) nebo dítěte máte nárok na dva dny placeného volna a další den placeného volna k účasti na pohřbu těchto osob.

Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchyně, švagra a švagrové, snachy a zetě máte nárok na jeden den pracovního volna k účasti na pohřbu a další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Stejná pravidla platí i u vzdálenějších příbuzných, pokud však v době úmrtí s Vámi žili ve společné domácnosti.

Nárok na pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb:

 • dítěti, které ke dni úmrtí bylo nezaopatřeným dítětem,
 • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.

Zesnulá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000,– Kč. V případě splnění podmínek se o „pohřebné“ žádá na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele pohřbu.

K „Žádosti o pohřebné“ je třeba doložit:

 • úmrtní list
 • OP objednavatele pohřbu
 • fakturu (objednávka pohřbu)
 • doklad o jejím zaplacení

Nárok lze uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení.

Vydání urny

Urna s ostatky zesnulého je k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán, za 10 pracovních dnů po konání obřadu, nebo zpopelnění. Urna může být vydána pouze objednavateli pohřbu, příp. osobě, kterou objednavatel zplnomocní k vyzvednutí (plná moc nemusí být notářsky ověřena). K vydání urny je třeba těchto dokladů: OP objednavatele (příp. zplnomocněné osoby vč. plné moci), faktura (objednávka pohřbu) a doklad o zaplacení.

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán objednavateli pohřbu za 30 dnů po úmrtí matrikou městského (obecního) úřadu dle místa úmrtí. K vyzvednutí úmrtního listu vezměte sebou OP a OP pozůstalého manžela (manželky) k vyznačení změny stavu.

Pozůstalostní řízení vyřizuje příslušný notář, který písemně vyzve objednavatele pohřbu. K tomuto jednání je třeba předložit:

 • fakturu (objednávku pohřbu)
 • doklad o zaplacení
 • úmrtní list zesnulého
 • váš OP

Je třeba také vrátit:

 • kartu zdravotního pojištění zesnulého (nebylo-li tak již učiněno v kanceláři pohřební služby při sjednání). Kartu vraťte na kteroukoli pobočku zdravotní pojišťovny.
 • starobní důchod je automaticky pozastavený
 • jiné sociální dávky odhlásit na ČSSZ do 8 dnů od úmrtí

Obraťte se na nás, kdykoliv.

NONSTOP ZDARMA
800 11 18 18